Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Eklezjologia fundamentalna, teologia duchowości, historia filozofii, metafizyka... To nazwy niektórych przedmiotów, z których w najbliższym czasie przyjdzie nam zdawać egzaminy. 1 czerwca w naszym seminarium rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Prosimy o modlitwę, by był to czas rozwoju naszej wiedzy i mądrości.


W czasie plan dnia w kleryckim życiu wypełnia przede wszystkim nauka. Zdane egzaminy to gwarancja spokojnych wakacji, co jest bardzo ważne dla każdego studenta. W tym roku wakacje rozpoczną się dla wspólnoty seminaryjnej 25 czerwca. W tym dniu będzie możliwy wyjazd do domu rodzinnego.

Łącząc się w trudach naukowych zmagań, życzymy wszystkim studentom potrzebnych łask Ducha Świętego na czas egzaminów.