Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej - 7. października 2006 roku, był dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. O godzinie 9:00 w kościele seminaryjnym rozpoczęła się uroczysta Msza św. inauguracyjna, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Wzięli w niej udział księża profesorowie, moderatorzy, wykładowcy i alumni naszego seminarium. Na uroczystość zaproszeni zostali również przedstawiciele innych seminariów, uczelni świeckich, a także liczni goście. Po Eucharystii uczestnicy zgromadzili się w auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się druga część ceremonii, rozpoczęta wykonaniem przez chór seminaryjny tradycyjnego „Gaude Mater”. Słowo powitania skierował do zebranych rektor seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik. Przedstawił również sprawozdanie z działalności Seminarium w roku akademickim 2005/2006. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, między innymi prodziekan wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, a także prezydent Częstochowy dr Tadeusz Wrona. Jednym z ważniejszych momentów inauguracji była immatrykulacja alumnów roku pierwszego, czyli włączenie ich do grona alumnów i studentów. Inauguracyjny wykład pt. „Eucharystia i Kościół. Wokół eklezjologii eucharystycznej Benedykta XVI” wygłosił ks. dr Teofil Siudy. Po wykładzie ksiądz arcybiskup metropolita Stanisław Nowak podziękował uczestnikom inauguracji, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Gaudeamus Igitur”. Uroczystość zakończył wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym.

Uroczysta Msza św. inauguracyjna pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

"Gaude Mater" w wykonaniu chóru seminaryjnego.

Słowo powitania wygłosił ks. rektor dr Włodzimierz Kowalik.

Goście zgromadzeni na auli seminaryjnej.

Przemówienie prodziekana wydziału Teologicznego PAT w Krakowie
ks. prof. dr. hab. Łukasza Kamykowskiego.

Słowo prezydenta Częstochowy - dr. Tadeusza Wrony.

Immatrykulacja alumnów pierwszego roku.

Arcybiskup Stanisław Nowak wraz z ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem
wręczają indeksy alumnom roku pierwszego.

Wykład inauguracyjny ks. dr. Teofila Siudego.

Przemówienie metropolity częstochowskiego - arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Najmłodsi studenci częstochowskiego seminarium z arcybiskupem
Stanisławem Nowakiem i ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem.