Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Po ponad dwóch latach formacji, alumni III roku zostali uznani za godnych przyjęcia stroju duchownego, jako zewnętrznego znaku przynależności do Chrystusa. W niedzielę, 29. października 2006 roku, 21 kleryków III. roku, po raz pierwszy założyło uroczyście poświęconą sutannę. Uroczystość miała miejsce podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Rektor Włodzimierz Kowalik wraz z księdzem Krzysztofem Jeziorowskim - prefektem alumnów oraz księdzem Remigiuszem Lotą, ojcem duchownym III roku. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli w Misterium, podczas którego nowoobłóczeni ukazali codzienne życie seminarium przebiegające w rytmie wyznaczonym czterema aspektami formacji do kapłaństwa.

Nowoobłóczeni alumni III roku.

Bliscy i goście nowo obłóczonych zgromadzeni na auli seminaryjnej.