Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 4. listopada 2006r., odbyło się w naszym seminarium sympozjum naukowe pod hasłem „Relatywizm jako centralny problem wiary obecnego czasu”. Po powitaniu uczestników przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie - ks. dr. Włodzimierza Kowalika i słowie wstępnym kierownika oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Częstochowie - ks. dr. Jerzego Bieleckiego, zaprezentowane zostały prelekcje: ks. dr. Sylwestra Jaśkiewicza - „Kościół pod naciskiem ideologii relatywistycznych” oraz ks. dr. hab. Janusza Królikowskiego - „Przejawy relatywizmu w życiu współczesnego Kościoła”. Sympozjum zakończyło się „Zaduszkami Teologicznymi”, w których wspominaliśmy zmarłych w ostatnim czasie profesorów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Instytutu Teologicznego. W tym roku przywołane zostały sylwetki: ks. dr. Tadeusza Matrasa, ks. dr. Jana Wilka i br. dr. Stanisława Rybickiego FSC, przedstawiane kolejno przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Włodarczyka, ks. Stanisława Gasińskiego, ks. dr. Pawła Maciaszka. Całość poprowadził ks. dr Teofil Siudy.

Prelekcja ks. prof. dr. hab. Janusza Królikowskiego.

Modlitwa za zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego.