Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 15-18 stycznia 2007 roku w WSD w Częstochowie odbędą się IX Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym. Drużyny zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt:


kl. Paweł Kulasiewicz

ul. św. Barbary 41,
42-200 Częstochowa
fax (0-34 3615152)
 


Możliwość pobrania zgłoszenia do IX Mistrzostw Polski WSD w Tenisie Stołowym
Karta zgłoszeniowa – pobierzTak było podczas VIII Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w 2006 roku


Inauguracja rozgrywek – powitanie gości przez Księdza Rektora Włodzimierza Kowalika.

Przemówienie arcybiskupa Stanisława Nowaka i powitanie uczestników.

Uczestnicy mistrzostw zebrani w hali sportowej Wyższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie.

Rozpoczęcie rozgrywek.

Alumni podczas rywalizacji.

Uroczysta Msza św. na zakończenie mistrzostw pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Zawodnicy, organizatorzy, działacze i goście zgromadzeni w kościele seminaryjnym.

Uczestnicy mistrzostw i goście w refektarzu seminaryjnym na uroczystej kolacji z okazji zakończenia turnieju.

Arcybiskup Stanisław Nowak wręcza medale i nagrody zwycięskim zespołom.

Dekoracja tryumfatorów mistrzostw – reprezentacji WSD w Sandomierzu.

Przemówienie arcybiskupa Stanisława Nowaka na uroczystości zakończenia mistrzostw.

Uczestnicy mistrzostw i goście w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów mistrzostw z arcybiskupem.

Arcybiskup z organizatorami mistrzostw, działaczami AZS.

Koncert seminaryjnego zespołu „Schekinah”.

Medale dla zwycięzców mistrzostw.

Nagrody dla zwycięzców i uczestników.

Puchary dla zwycięskich drużyn.