Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wieloletnią tradycją wspólnoty Częstochowskiego Seminarium jest, że w przeddzień wyjazdu do rodzinnych domów, by tam ze swoimi rodzinami świętować Uroczystość Narodzenia Pańskiego, spotykamy się w naszej seminaryjnej rodzinie, na wieczerzy wigilijnej. Poprzedza ją Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka, w trakcie której przez obrzęd admissio alumni V. roku zostają oficjalnie włączeni do grona kandydatów przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu. Również i w tym roku, w piątek, 22. grudnia, zgromadziliśmy się by radośnie oczekiwać na Narodzenie Odkupiciela. Po zakończeniu Mszy św. w refektarzu seminaryjnym rozpoczęła się wspólna wieczerza wigilijna. Uczestniczył w niej arcybiskup metropolita, księża przełożeni i profesorowie, alumni oraz pracownicy świeccy posługujący w naszym Seminarium. Zgromadzeni, zgodnie ze zwyczajem, przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia, a spotkanie przy wigilijnym stole zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.
 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Alumni V roku przystępujący do admissio.

Podziękowania duktora V roku na ręce arcybiskupa i księży przełożonych.


Arcybiskup łamiący sie opłatkiem z księżmi profesorami i przełożonymi.


Goście na seminaryjnej wieczerzy wigilijnej.


Arcybiskup łamiący sie opłatkiem z alumnami
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Szopka w kościele seminaryjnym.