Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 13 stycznia br., w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, odbyło się sympozjum katechetyczne. Tematem tegorocznego spotkania katechetów, zorganizowanego przez Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, było hasło: „Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży”. Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. w kościele seminaryjnym, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Po Eucharystii, licznie zgromadzeni uczestnicy, udali się do auli im. Jana Pawła II, gdzie po powitaniu wygłoszonym przez ks. Mariana Szczerbę dyrektora Wydziału Katechizacji i wystąpieniu Pana Stanisława Sławińskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który patronował sympozjum, rozpoczęły się prelekcje: Ks. Marka Dziewieckiego (UKSW): „Psychopedagogiczny portret współczesnego ucznia”, P. Stanisława Sławińskiego (MEN): „Problem wychowania”, Ks. Marka Dziewieckiego (UKSW): „Podstawy komunikacji wychowawczej”, Ks. Tadeusza Panusia (PAT): „Miejsce gimnazjalistów we wspólnocie Kościoła”, P. Anny Sitek (PG nr 7 w Częstochowie): „Zanim wejdziesz do klasy... o czym warto wiedzieć”. Sympozjum zakończyło się późnym, popołudniem podsumowaniem dokonanym przez ks. Norberta Pikułę - diecezjalnego wizytatora katechizacji. Patronat medialny nad spotkaniem podjęły: Tygodnik Katolicki NIEDZIELA i radio FIAT.

Uczestnicy sympozjum katachetycznego w auli Jana Pawa II,
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Ks. Marek Dziewiecki (UKSW)