Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.Książka prezentuje przebieg reformy programowej w okresie międzywojennym w szkołach powszechnych, średnich, zakładach kształcenia nauczycieli oraz w szkołach zawodowych w odniesieniu do katechezy w świetle założeń Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku. Ukazuje genezę nowych programów nauki religii dla tego typu szkół, ich główne założenia i treści nauczania, śledzi długą procedurę dochodzenia do wersji finalnej, aprobowanej przez stronę kościelną i państwową, analizuje wytyczne dla autorów programów nauki religii, projekty resortu oświaty, kolejne propozycje Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Komisji Szkolnej Episkopatu Polski, by przedstawić wpływ reformy jędrzejewiczowskiej na ostateczny ich kształt.