Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Jednym z najważniejszych momentów życia wspólnoty seminaryjnej, są egzaminy magisterskie alumnów VI. roku. Bracia diakoni kończą tym samym swoją formację intelektualną na etapie seminaryjnych studiów filozoficzno - teologicznych, aby z bagażem wiedzy i umiejętności wyruszyć do pracy w parafiach, w ramach diakońskiej praktyki duszpasterskiej. W tym roku obrony prac magisterskich oraz egzaminy absolutoryjne odbyły się 20. lutego, o godzinie 9.00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Nowym absolwentom Świętej Teologii serdecznie gratulujemy.