Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 23. lutego, diakoni naszej wspólnoty zostali posłani przez arcybiskupa metropolitę Stanisława Nowaka do wyznaczonych parafii Częstochowy. Począwszy od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, odbywać tam będą praktyki, przez które mają się przygotować do samodzielnej pracy duszpasterskiej. Diakoni będą pomagać kapłanom i słuźyć wiernym. Podczas praktyki będą udzielać sakramentu chrztu, rozdzielać Eucharystię, głosić Słowo Boźe, przewodniczyć naboźeństwom i modlitwom wiernych. Będą sprawować sakramentalia i katechizować. Braciom diakonom źyczymy Boźego błogosławieństwa i opieki Pani Częstochowskiej na czas posługi wśród ludu Boźego.