Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wielki Piątek, to dzień, w którym Kościół rozpamiętuje Misterium Krzyża; tego to dnia nie sprawuje się Mszy św., dla uczczenia Najświętszej Ofiary, która dokonała się na Kalwarii. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy Godziną Czytań odprawioną w bazylice archikatedralnej z udziałem arcybiskupa Stanisława Nowaka. Po południu natomiast, metropolia częstochowski przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej odprawionemu na Wałach Jasnogórskich. Wśród licznej rzeszy mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów, w nabożeństwie uczestniczyła także nasza wspólnota seminaryjna z księżmi przełożonymi i profesorami.


 
Rozważania Drogi Krzyżowej poprowadził arcybiskup metropolita Stanisław Nowak

Alumni niosący krzyż.

Wieczorem zgromadziliśmy się w bazylice archikatedralnej, na wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył arcybiskup metropolita. Po Pasji wg. św. Jana, odśpiewanej przez diakonów i chór seminaryjny, nastąpił obrzęd adoracji Krzyża, będący wyrazem naszego uwielbienia i wdzięczności Chrystusowi za Jego odkupieńczą Mękę i Śmierć. Zakończeniem Liturgii było procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

 
Obrzęd prostracji – arcybiskup leżący krzyżem na posadzce archikatedry.
 
Diakoni śpiewający Pasję wg. św. Jana.
 
Arcybiskup odsłania ramiona Krzyża przed obrzędem adoracji.
 
Ucałowanie Krzyża przez arcybiskupa.
Księża przełożeni i profesorowie adorujący Krzyż.
 
Alumni składają hołd Krzyżowi.
 
Najświętszy Sakrament przenoszony w procesji do Bożego Grobu.
 
Arcybiskup przy Bożym Grobie w bazylice archikatedralnej.