Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Już po raz 71. na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Akademicka, w której co roku Magnificencje rektorzy, dziekani, profesorowie i studenci z wielu polskich uczelni pielgrzymują do Matki Bożej, by dziękować za otrzymane łaski i prosić o Boże Błogosławieństwo na kolejny rok pracy i studiów. Przez Eucharystie, nabożeństwa, spotkania, konferencje i wykłady, licznie zgromadzona kadra akademicka wraz z Duszpasterstwami Akademickimi prosiła, by przez formację chrześcijańską, rozwój umysłowy i moralny każdego, móc pogłębiać swoją wiarę i żywą obecność w Kościele. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, już po raz piąty aktywnie włączyło się w to niezwykle ważne wydarzenie świata akademickiego. W seminaryjnej Auli im. Jana Pawła II, odbyło się spotkanie kadry akademickiej i wykład prof. Tomasza Boreckiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pt. „Budować mądrze”. Po wykładzie wszyscy uczestnicy udali się do bazyliki archikatedralnej, by uczestniczyć w kolejnych spotkaniach w ramach programu tegorocznej pielgrzymki.

Słowo wstępne bp. Marka Jędraszewskiego
- delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.


Wykład prof. Tomasza Boreckiego z SGGW w Warszawie.

Rektorzy, dziekani i profesorowie w seminaryjnej auli im. Jana Pawła II.

Spotkanie uczestników pielgrzymki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Bp Marek Jędraszewski w otoczeniu gości.


Spotkanie pracowników naukowych w przerwie przed wykładem.

Serdeczne spotkanie w gościnnych progach
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Dostojni goście przed wejściem do naszego seminaryjnego domu.