Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Pod hasłem: „Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej”, w niedzielę 13. maja, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach, odbyło się sympozjum historyczno - teologiczne. Spotkanie stanowiło przygotowanie do uroczystej koronacji czczonego w tej parafii wizerunku Matki Bożej Pocieszenia koronami papieskimi, która odbędzie się 8. września tego roku. Kustosz sanktuarium - o. Przemysław Lutyński (z instytutu ojców szensztackich) wraz z Arcybiskupim Komitetem Koronacyjnym zaprosili do wzięcia udziału w sympozjum także naszą wspólnotę seminaryjną, która przybyła z księdzem Rektorem i księdzem prefektem studiów na czele. Wizyta w bęczkowickim sanktuarium, była dla nas pielgrzymką, podczas której polecaliśmy nasze seminarium i nas samych oraz nasze osobiste intencje wstawiennictwu Maryi. W trakcie nabożeństwa majowego, kończącego sympozjum, klerycy dokonali prawykonania „Hymnu do Matki Bożej Bęczkowickiej”, autorstwa profesora śpiewu w naszym seminarium - ks. Marka Cisowskiego.

Alumni podczas nawiedzenia Pociesznej Górki.


Prelegenci i tematy referatów wygłoszonych podczas sympozjum:


Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (Kielce) - „Duch Święty w życiu Maryi.”

Dr Paweł Janowski (Lublin) - „Kult Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach i na Pociesznej Górce.”

Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) - „Historiozbawcza więź Maryi z Duchem Świętym.”

Ks. prof. dr hab. Jan Janicki (Kraków) - „Matka Jezusa - Matką Pocieszenia dla Pielgrzymującego Ludu Bożego w świetle formularza mszalnego.”

Ks. mgr Bogdan Bajer (Częstochowa) - „Madonna Apokaliptyczna a Niepokalane Poczęcie w ikonografii chrześcijańskiej.”