Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 19 maja 2007 r., w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Blachowni, odbyła się uroczystość święceń diakonatu. Wśród licznie zgromadzonych gości, kapłanów, rodziców i krewnych święcenia diakonatu z rąk arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka otrzymało czternastu alumnów roku piątego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Po odczytaniu Ewangelii nastąpił obrzęd święceń diakonatu. Kandydaci wzywani imiennie przez Księdza Rektora Seminarium odpowiadali: „Jestem!”, co wyrażało także ich gotowość do przyjęcia łaski święceń. Następnie Szafarz święceń odmówił modlitwę za kandydatów i zaśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której mający przyjąć święcenia leżeli krzyżem na posadzce prezbiterium w geście uniżenia, pokory i prośby o Boże wsparcie. Po odśpiewaniu litanii i złożeniu przyrzeczeń celibatu, posłuszeństwa i modlitwy brewiarzowej nastąpił właściwy obrzęd wyświęcenia diakonów, gdy ksiądz arcybiskup, wśród ciszy i skupienia zgromadzonych, nakładał ręce na ich głowy - tak, jak to się czyni od czasów Apostołów. W słowach podziękowania, na zakończenie, duktor roku V w imieniu diakonów zwrócił się z wyrazami wdzięczności do wszystkich, którzy wspierali ich na drodze powołania, którym zawdzięczają to, że wytrwali w tej drodze i tym, dzięki którym mogła się odbyć ta uroczystość.