Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W środę, 14. czerwca, zmarł nagle Ks. Kan. Prof. UKSW Dr Hab. Wojciech Pazera. Był on nie tylko wieloletnim wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, ale także m.in. wykładowcą w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownikiem katedry homiletyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz autorem szeregu publikacji naukowych. Przede wszystkim był znakomitym i niezrównanym kaznodzieją. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17. czerwca. Rozpoczęła je Msza św. żałobna w kościele św. Jakuba Apostoła w Częstochowie rodzinnej parafii Ks. Profesora. Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze biskupów pomocniczych: biskupa Antoniego Długosza biskupa Jana Wątroby, ks. infułata Ireneusza Skubisia, ks. rektora Włodzimierza Kowalika oraz ponad 180 kapłanów. Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na cmentarz Kule, gdzie złożono doczesne szczątki Ks. Profesora w grobie. Obrzędom tym przewodniczył biskup Antoni Długosz. W uroczystościach pogrzebowych Ks. Profesora Wojciecha Pazery wzięło udział całe nasze seminarium, ale także liczne delegacje uczelni, z którymi Zmarły był związany i delegacje parafii w których pracował.

Trumna ś.p. ks. kan. Wojciecha w kościele p. w. Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.
pogrzeb ks. Pazery - Msza sw..jpg
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Kondukt pogrzebowy wychodzący z kościoła.

Alumni uczestniczący w pogrzebie.
pogrzeb ks. Pazery - procesja do grobu.jpg
Procesja do grobowca ks. kan. Wojciecha
prowadzona przez ks. bp Antoniego Długosza.
pogrzeb ks. Pazery - przy grobie.jpg
Złożenie trumny ś.p. ks. kan. Wojciecha w grobowcu.