Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 20 maja 2006 r., w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, odbyła się uroczystość święceń diakonatu. Wśród licznie zgromadzonych gości, kapłanów, rodziców i krewnych święcenia diakonatu z rąk arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr Stanisława Nowaka otrzymało dwunastu alumnów roku piątego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Wyznanie wiary przez alumnów przygotowujących się do święceń diakonatu
w czasie uroczystej liturgii w kościele seminaryjnym.

Alumni swoje wyznanie wiary podpisali na ołtarzu.

Złożenie przyrzeczeń woli zachowania celibatu.

Kandydaci do święceń diakonatu oczekujący na przyjazd arcybiskupa przed
plebanią kolegiacką.

Procesja zmierzająca do kościoła kolegiackiego.


Po odczytaniu Ewangelii nastąpił obrzęd święceń diakonatu. Kandydaci wzywani imiennie przez Księdza Rektora Seminarium odpowiadali: „Jestem!”, co wyrażało także ich gotowość do przyjęcia łaski święceń. Następnie Szafarz święceń odmówił modlitwę za kandydatów i zaśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której mający przyjąć święcenia leżeli krzyżem na posadzce prezbiterium w geście uniżenia, pokory i prośby o Boże wsparcie.


Rozpoczęcie obrzędu świeceń diakonatu.

Alumni leżący na posadzce prezbiterium
w czasie śpiewu litanii do Wszystkich Świętych.

Po odśpiewaniu litanii i złożeniu przyrzeczeń celibatu, posłuszeństwa i modlitwy brewiarzowej nastąpił właściwy obrzęd wyświęcenia diakonów, gdy ksiądz arcybiskup, wśród ciszy i skupienia zgromadzonych, nakładał ręce na ich głowy – tak, jak to się czyni od czasów Apostołów.

Obrzęd nałożenia rąk.

Modlitwa konsekracyjna arcybiskupa nad diakonami.

Na zakończenie obrzędu nowi diakoni przywdziali stuły i dalmatyki.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa dr Stanisława Nowaka.

W słowach podziękowania, na zakończenie, duktor roku V w imieniu diakonów zwrócił się z wyrazami wdzięczności do wszystkich, którzy wspierali ich na drodze powołania, którym zawdzięczają to, że wytrwali w tej drodze i tym , dzięki którym mogła się odbyć ta uroczystość.

Słowo pasterskie arcybiskupa skierowane do nowo wyświęconych diakonów.

Pamiątkowe zdjęcie nowo wyświęconych diakonów z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem i moderatorami seminarium.

Święcenia diakonatu otrzymali alumni:

1. Chalusiak Tomasz parafia p.w. św. Rocha w Naramicach
2. Ciemcioch Damian parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Dworszowicach Pakoszowych
3. Dyktyński Łukasz parafia p.w. św. Stanisława BM w Częstochowie
4. Fidura Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła Ap. w Zawierciu
5. Gajek Grzegorz parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Zawierciu
6. Konieczny Adam parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach
7. Krawczyk Michał parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach
8. Łęski Krzysztof parafia p.w. św. Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie
9. Nabiałek Mariusz parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Myszkowie
10. Rumik Marcin parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach
11. Sowa Piotr parafia p.w. św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich (archidiecezja katowicka)
12. Wyrozumski Sebastian parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu