Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 3 czerwca 2006 roku, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w bazylice archikatedralnej Świetej Rodziny w Częstochowie, podczas uroczystej Mszy świętej, dwunastu diakonów otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka. Przez sakrament Święceń Kapłańskich stali się szafarzami Eucharystii i sakramentów świętych. Uwieńczony został także sześcioletni okres formacji duchowej i intelektualnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. 26 czerwca w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka , neoprezbiterzy zostaną rozesłani do pracy duszpasterskiej w parafiach. Z dniem 3 czerwca 2006 roku Prezbiterium Kościoła Częstochowskiego liczy 686 księży diecezjalnych.

Wyznanie wiary diakonów przygotowujących się do święceń prezbiteratu
w czasie uroczystej liturgii w kościele seminaryjnym.


Diakoni oczekujący na przybycie arcybiskupa w drzwiach archikatedry.

Rozpoczęcie obrzędu świeceń kapłańskich.

Diakoni leżący na posadzce prezbiterium
w czasie śpiewu litanii do Wszystkich Świętych.

Modlitwa konsekracyjna arcybiskupa.


Na zakończenie obrzędu nowi prezbiterzy przywdziali ornaty - strój kapłański.

Neoprezbiterzy koncelebrują z arcybiskupem swoją pierwszą Mszę świętą.

Podziękowania w imieniu neoprezbiterów wygłosił duktor roku.


Pamiątkowe zdjęcie neoprezbiterów z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem i moderatorami seminarium.