Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 28. października 2007 r., podczas uroczystej Mszy św. piętnastu alumnów roku III przyjęło strój duchowny. Eucharystii, sprawowanej w koncelebrze ks. Remigiusza Loty – ojca duchownego rocznika i ks. Jacka Zielińskiego - prefekta alumnów, przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Włodzimierz Kowalik. W tym szczególnym momencie towarzyszyli nowoobłóczonym ich najbliżsi krewni i przyjaciele. Po uroczystości w kościele, wszyscy zaproszeni zgromadzili się na auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się część artystyczna, w której alumni roku III w przedstawieniu słowno – muzycznym ukazywali życie wspólnoty rocznikowej i seminaryjnej. Nowoobłóczonym życzymy wielu łask Bożych i radości z  bycia wobec świata widzialnym świadkiem Chrystusa.

 Alumni roku III w skupieniu oczekują na rozpoczęcie Mszy świętej.
 
 Rozpoczęcie ceremonii obłóczyn.
 
Poświęcenie strojów duchownych przez ks. rektora Włodzimierza Kowalika.
 
Przy zakładaniu stroju duchownego pomagają starsi alumni.
 
Nowoobłóczeni alumni III roku.
 
Pamiątkowe zdjęcie z ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem, ks. prefektem Jackiem Zielińskim oraz ojcem duchownym III roku ks. Remigiuszem Lotą.

Alumni III roku podczas przedstawienia słowno-muzycznego na auli Jana Pawła II .