Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Seminarium, stanowi swego rodzaju wielką rodzinę, złożoną z księży Przełożonych, Profesorów, sióstr, pracowników świeckich i alumnów. Dlatego też zanim rozjedziemy się do swych domów rodzinnych, by tam przeżywać Uroczystość Narodzenia Pańskiego, spotykamy się także w gronie seminaryjnej rodziny by wspólnie przeżywać radość przychodzącego Emmanuela. Nasze świętowanie w piątek 21. grudnia,  w przeddzień wyjazdu, rozpoczęła uroczysta Msza św., sprawowana w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd Admissio, czyli oficjalnego włączenia alumnów roku V. do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Po Mszy św., zgromadziliśmy się w refektarzu seminaryjnym na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. W jej trakcie przełamaliśmy się zwyczajowo opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia świąteczne. W czasie wspólnej wieczerzy nie zabrakło wspomnień i pamięci o tych, którzy odeszli w minionym roku do Pana. Na koniec spotkania przy wigilijnym stole, pod przewodem arcybiskupa Stanisława Nowaka, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, czemu sprzyjał niezwykły wystrój bożonarodzeniowy całego gmachu seminarium i refektarza. Na zakończenie, ze śpiewem kolędy na ustach wszyscy przeszli do kościoła seminaryjnego, by uwielbić śpiewem i modlitwą Nowonarodzonego Pana. Tradycyjną szopkę bożonarodzeniową i świąteczną dekorację budynku przygotowali alumni IV. roku.

szopka 2007m.jpg
Szopka w kościele seminaryjnym.