Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Od wielu już lat dni od 18. do 25. stycznia są na świecie obchodzone jako Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie, by prosić Boga o pojednanie i pokój pomiędzy wyznawcami Chrystusa. Spotkania takie służą niewątpliwie także wzajemnemu poznaniu i ubogaceniu się swoimi tradycjami i swoim przeżywaniem wiary. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej włączyło się również aktywnie w tę prośbę chrześcijańskiego świata, przez modlitwę wspólnotową i Msze św. sprawowane w naszej kaplicy. Przedstawiciele IV. i V. roku uczestniczyli ponadto w Ekumenicznym Nabożeństwie Słowa Bożego z udziałem reprezentantów różnych Kościołów i wspólnot wyznaniowych, które odbyło się w niedzielę, 20. stycznia, w kościele pw. Św. Floriana w Częstochowie.
    Cała wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Mszy św. o jedność chrześcijan, sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie w dniu święta Nawrócenia świętego Pawła – 25. stycznia. Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. infułat dr Marian Mikołajczyk – rektor kościoła, rektor seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik, ks. dr Sławomir Zieliński – referent ds. ekumenizmu Kurii Metropolitarnej, ks. dr Jarosław Grabowski – wykładowca ekumenizmu w naszym seminarium. W tej modlitwie uczestniczyli również zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich z Częstochowy i okolic: bp Jerzy Szotmiller – administrator diecezji krakowsko – częstochowskiej Kościoła polsko – katolickiego i proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Częstochowie, ks. kan. Mirosław Drabiuk – proboszcz prawosławnej parafii pw. Cudotwórczej Ikony Częstochowskiej Matki Bożej w Częstochowie, ks. Tadeusz M. Ładysław Ratajczyk – proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Gniazdowie – Kościół starokatolicki mariawitów, ks. dr Marcin Hintz - proboszcz ewangelicko – augsburskiej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Goście odczytali wezwania modlitwy wiernych, w której wspólnie, mimo dzielących nas różnic, wołaliśmy do naszego wspólnego Boga, prosząc o jedność i pokój.


Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.