Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tuż po powrocie z przerwy semestralnej, w środę 20. lutego, odbyły się egzaminy magisterskie diakonów naszego seminarium. Zakończył się tym samym okres ich seminaryjnej formacji intelektualnej, a egzamin i tytuł magistra teologii zwieńczył sześcioletnie studia. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Prodziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, do której afiliowane jest nasze seminarium, ks. dr hab. Stanisław Hałas SCJ, prof. PAT. Tego samego dnia świeżo upieczeni magistrzy teologii udali się do częstochowskich parafii, w których będą odbywać swoje praktyki duszpasterskie. Gratulujemy diakonom uzyskania magisterium oraz pomyślnego zakończenia studiów, a także życzymy owocnych praktyk duszpasterskich i prosimy o potrzebne im w tej posłudze łaski Boże.


Komisja egzaminacyjna.

Diakoni podczas egzaminu magisterskiego.