Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Wieki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego – jest dniem, gdy wszyscy spoglądamy na krzyż, na którym Chrystus dokonał odkupieńczej ofiary i Swoją Krwią obmył ludzkość ze zmazy grzechu. Jest to jedyny dzień, gdy nie sprawuje się ofiary Mszy św. dla uczczenia Ofiary, która dokonała się w Chrystusie na Golgocie. Rano zgromadziliśmy się bazylice archikatedralnej na uroczystej Godzinie Czytań połączonej z Jutrznią, czym rozpoczęliśmy liturgiczne rozważanie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Droga Krzyżowa

    Od lat już w Wielki Piątek, w porze konania Jezusa na krzyżu, arcybiskup metropolita częstochowski przewodniczy nabożeństwu Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. W tej modlitwie licznie uczestniczyli mieszkańcy Częstochowy oraz pielgrzymi, a także nasza wspólnota seminaryjna z księżmi przełożonymi i profesorami.

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnej Góry.

Rozważania Drogi Krzyżowej poprowadził arcybiskup Stanisław Nowak.

Wierni uczestniczący w Drodze Krzyżowej.

Alumni niosący krzyż.
 

Liturgia Męki Pańskiej

    W Wielki Piątek sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej, której centralnym elementem jest uwielbienie Krzyża, na którym dokonało się odkupienie człowieka i rozważanie Męki i Śmierci Chrystusa. Obrzędom wielkopiątkowym przewodniczył w bazylice archikatedralnej arcybiskup Stanisław Nowak. Podczas liturgii Słowa diakoni z towarzyszeniem chóru seminaryjnego odśpiewali Pasję wg św. Jana. Po niej nastąpiła adoracja Krzyża, jako wyraz hołdu i dziękczynienie Jezusowi za Jego zbawczą Mękę. Na zakończenie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu.

  
Obrzęd prostracji – arcybiskup leżący krzyżem na posadzce archikatedry.
Diakoni śpiewający Pasję wg. św. Jana.
Homilia arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.
Arcybiskup odsłania ramiona Krzyża przed obrzędem adoracji.
 
Ucałowanie Krzyża przez arcybiskupa.
Księża przełożeni i profesorowie adorujący Krzyż.
Alumni składają hołd Krzyżowi.
Chór Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.
Najświętszy Sakrament przenoszony w procesji do Bożego Grobu.

Arcybiskup przy Bożym Grobie w bazylice archikatedralnej.