Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Przez trzy dni, od 24. do 26. kwietnia, nasze seminarium gościło szczególne grono – członków i kandydatów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (Bożogrobców). W tych dniach odbywał się bowiem w Częstochowie zjazd członków Zakonu i obrzęd Inwestytury, czyli przyjęcia nowych członków. Spotkanie rozpoczęło się w czwartek, ale główne zewnętrzne uroczystości miały miejsce w piątek i sobotę. W piątek seminaryjna aula im. Jana Pawła II była miejscem spotkania i wykładów dla naszych gości. Wieczorem członkowie Zakonu zgromadzili się w kościele seminaryjnym na modlitewnym czuwaniu, które poprzedziła procesja z relikwiami Krzyża świętego. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Jan Wątroba w obecności biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej Piotra Skuchy i Zwierzchnika Zakonu w Polsce pana profesora Jerzego Andrzeja Wojtczaka - Szyszkowskiego. W sobotę, w kościele św. Wojciecha, odbyły się centralne uroczystości Inwestytury. W czasie Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Piotra Skuchy w koncelebrze 35 prezbiterów, do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie zostało przyjętych 6 kapłanów, 12 kawalerów i 3 damy. Podczas obrzędu, nawiązującego do średniowiecznego zwyczaju pasowania na rycerza, nowi członkowie otrzymali stroje i dystynktoria zakonne. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy Inwestytury spotkali się ponownie w naszym seminarium na uroczystym obiedzie, kończącym trzydniowe spotkanie.

 

Konferencja uczestników Inwestytury w auli seminaryjnej

Procesja z relikwiami Krzyża Świętego pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby
i z udziałem biskupa Piotra Skuchy.
 
Kandydaci do Zakonu w uroczystej procesji.

Złożenie przyrzeczeń przez kandydatów wstępujących do Zakonu.

Koncert muzyki klasycznej dla uczestników spotkania.