Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Na tydzień przed zakończeniem roku akademickiego i wyjazdem do domów rodzinnych na wakacje, wspólnota naszego seminarium przeżywała ostatni dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas ks. dr Włodzimierz Skoczny – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, do niedawna także profesor naszego seminarium. Konferencje i rozważania koncentrowały się wokół sceny powołania Apostołów i rozesłania ich na głoszenie Ewangelii. W jej kontekście przyglądaliśmy się naszemu powołaniu, wybraniu i „małemu rozesłaniu” na głoszenie Chrystusa słowem i czynem w czasie wakacji. Jak zawsze czas dnia skupienia wypełniony był wspólnotową i osobistą modlitwą, chwilą na własną refleksję. Centrum dnia stanowiła Msza św. niedzielna sprawowana przez naszego dostojnego Gościa.


Msza św. sprawowana przez ks. dr. Włodzimierza Skocznego w kościele seminaryjnym.

Konferencja ks. dr. Włodzimierza Skocznego.