Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
      W sobotę, 21. czerwca, zakończyliśmy kolejny rok akademicki, a tym samym kolejny rok formacji i przygotowania do kapłaństwa, kolejny rok przybliżania się do Chrystusa i upodabniania się do Niego. Klerycy wrócili do swych domów rodzinnych i do swoich wspólnot parafialnych. Dla starszych alumnów wakacje będą również czasem praktyki duszpasterskiej na koloniach, obozach czy rekolekcjach organizowanych przez archidiecezję, ruchy i stowarzyszenia kościelne, parafie. Najstarsi klerycy będą także odbywać praktyki katechetyczne w szkołach. Pod koniec września wrócimy znów do naszego seminaryjnego domu, by przez rekolekcje przygotować się do kolejnego roku formacji.