Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Pięćdziesiąt lat temu, 22. czerwca 1958r., arcybiskup Eugeniusz Baziak udzielił święceń prezbiteratu obecnemu metropolicie częstochowskiemu arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi. Złoty Jubileusz Kapłaństwa Pasterza Kościoła częstochowskiego jest świętem dla całej archidiecezji. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 23. czerwca w bazylice archikatedralnej w Częstochowie. Mszę św. pontyfikalną koncelebrowało z dostojnym Jubilatem m. in. dziewięciu biskupów (w tym biskupi pomocniczy oraz biskup metropolii) oraz około dwustu dziewięćdziesięciu kapłanów świętujących razem z nim pięćdziesięciolecie Kapłaństwa. Odczytano również specjalny list gratulacyjny Ojca Świętego Benedykta XVI wystosowany do arcybiskupa Stanisława Nowaka, a homilię wygłosił metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo archidiecezjalne i zakonne, przedstawiciele dzieci i młodzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz klerycy. Liturgię ubogacił śpiew chórów, w tym naszego chóru seminaryjnego. Naszemu dostojnemu Pasterzowi składamy serdeczne życzenia obfitych łask Bożych w posłudze Kościołowi Powszechnemu i Kościołowi częstochowskiemu oraz nieustannej opieki Maryi, którą tak umiłował. Ad multos annos!

Uroczysta Eucharystia sprawowana przez arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Homilia wygłoszona przez metropolitę lubelskiego arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Licznie zgromadzeni księża.