Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 25 sierpnia odbyła się w naszym mieście procesja różańcowa pod przewodnictwem J. E. metropolity częstochowskiego arcybiskupa Stanisława Nowaka. Brali w niej również udział alumni i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Związana ona była z obchodami uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Rozpoczęła się Nieszporami w Archikatedrze, spod której wierni przeszli Alejami NMP modląc się wspólnie, dając tym samym świadectwo swej wiary i miłości do Matki Bożej. Zwieńczenie procesji  stanowiła Eucharystia przeżywana na Jasnogórskim Szczycie. Ufamy, że w przyszłym roku również będziemy mogli radować się uczestnictwem w procesji z jeszcze liczniejszą grupą naszych braci i sióstr.


Arcybiskup rozpoczyna procesję przed katedrą.