Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Pamiętna data – odzyskanie niepodległości przez nasz naród. By uczcić obchody tego dnia klerycy z seminaryjnej scholi przygotowali wieczór muzyczno-literacki o treści patriotycznej. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia był kl. Sławek Berdys.
Pierwsze przygotowania rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. Próby śpiewu i ćwiczenia lektorów czy recytatorów zajmowały nieco czasu. Niesamowicie przy tym ubogacały, pozwalając uczyć się wspólnej pracy i odpowiedzialności. Zresztą, każde zadanie wykonywane w grupie jest kolejną okazją do zacieśniania relacji z braćmi.
Sam apel był przedstawieniem zamkniętym. W miejscu widowni zasiedli alumni niezaangażowani w występ, księża wychowawcy oraz księża profesorowie. Odpowiednio dobrane oświetlenie, dekoracja utrzymana w jesiennym tonie, pieśni wspominające męstwo i odwagę żołnierzy walczących o wolną Polskę tworzyły nieco nostalgiczny i sprzyjający refleksji nastrój.
Występ bardzo się spodobał. Świadczyły o tym pochwały wypowiadane przez widzów. Ksiądz rektor również wyraził swoją aprobatę i serdecznie podziękował za podtrzymywanie pamięci o tak ważnych dla narodu polskiego chwilach.
Jak widać życie w seminarium nie polega na nieustannym wypełnianiu swoich obowiązków. Znajdzie się też okazja do dzielenia się swoimi talentami, rozwijania zainteresowań i podejmowania wspólnych inicjatyw. A ile przy tym jest radości wiemy tylko my…


Wieczornica zorganizowana w seminaryjnej auli


kl. Jacek