Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W naszym seminarium, w środę 10 grudnia odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Jarosławem Jagieło, profesorem Ignatianum oraz wykładowcą na częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza, autorem wielu książek, m.in. "Gry psychologiczne w szkole", "Komunikacja interpersonalna w szkole", "Trudny uczeń w szkole", "Narcystyczna szkoła", "O psychologicznej rzeczywistości szkoły"; współpracuje z miesięcznikiem psychologicznym „Charaktery”, członek rady naukowej kwartalnika „Psychologia w szkole”.
Spotkanie, zorganizowane przez Koło Kulturalno-Naukowe przy znaczącej pomocy księdza Rektora, dotyczyło przenikania się rzeczywistości duchowej i psychicznej w człowieku. Nasz prelegent poruszał problemy rozeznawania opętania od choroby psychicznej, oraz zależności zdrowia psychicznego człowieka, (także fizycznego!) od działania moralnego i głębokich postaw duchowych. Wykład prof. Jagieły spotkał się z żywym zainteresowaniem braci kleryków, którzy „zarzucili” prelegenta licznymi pytaniami. Spotkanie to było wspaniałym uzupełnieniem naszego psychologicznego wykształcenia i jeszcze bardziej uwrażliwiło nas na potrzebę otwarcia się na dialog z naukami humanistycznymi w pracy duszpasterskiej.