Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W ramach 101. Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej zaprosili na spotkanie ze wspólnotą seminaryjną ks. prof. dr hab. Marcina Hintza – proboszcza parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Ksiądz M. Hintz jest znanym i cenionym, także w Kościele katolickim znawcą problematyki teologicznej szczególnie w zakresie bioetyki i ekumenizmu, wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w poniedziałek 19 stycznia  o godz. 19.30. W imieniu księdza Rektora – Andrzeja Przybylskiego słowa powitania skierował ks. Tomasz Turczyn – prefekt alumnów. W poruszane na spotkaniu zagadnienia wprowadził ks. dr Jarosław Grabowski – wykładowca ekumenizmu. Ks. Hintz w niezwykle ciekawej prelekcji odniósł się do najbardziej aktualnych problemów jakie spotykają uczniów Chrystusa różnych wyznań: laicyzacja życia społecznego i rodzinnego, problemy bioetyczne czy antyewangelizacja w środkach masowego przekazu. Wg ks. Hintza odpowiedzią na te niesprzyjające nurty może i musi być świadectwo o Chrystusie jakie powinni składać chrześcijanie wszelkich wyznań. Świadectwo to będzie się realizować poprzez nową ewangelizację. Poruszane były także niektóre problemy teologiczne z podkreślaniem jednak wspólnego dziedzictwa jakim jest chrzest i Słowo Boże. Pod koniec spotkania alumni mieli okazję do zadawania naszemu gościowi pytań na interesujące ich tematy związane z poruszonymi wcześniej kwestiami.  

Spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa, oraz Apelem Jasnogórskim w kościele seminaryjnym.