Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę 24 stycznia 2009 roku w naszym seminarium odbyło się sympozjum dla katechetów. Jego temat brzmiał: „Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia”. Organizatorem spotkania był Instytut Teologiczny w Częstochowie. Rozpoczęło się ono od przeżywania Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Nowaka.
Pomimo, iż sympozjum było zorganizowane przede wszystkim dla katechetów, to jednak także wielu kleryków z naszego seminarium skorzystało z możliwości uczestnictwa w wykładach. Wolne chwile przeznaczali na zapoznawanie się z treściami prezentowanymi w ramach sympozjum. Z pewnością będą one przydatne w późniejszej pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Każde wydarzenie kulturalno-naukowe mające miejsce w naszym seminarium jest dla kleryków i wychowawców wielką radością. Cieszymy się, że możemy gościć wielu znakomitych mówców jak również licznych wytrwałych słuchaczy. W ten sposób nasz dom staje się przestrzenią kształcenia nie tylko alumnów, lecz również gości spoza kleryckiej wspólnoty.