Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wtorek 17-go lutego 15 diakonów zakończyło swoją formację intelektualną w naszym seminarium. Oznacza to, że nieuchronnie zbliża się już czas, kiedy to pożegnamy naszych braci udających się na praktyki duszpasterskie do parafii Częstochowy.
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek dziekan Wydziału Teologicznego PAT. Przedstawicielem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej był ks. dr Andrzej Przybylski rektor naszego seminarium. W skład komisji wchodzili również: ks. prof. dr hab. Jan Kowalski wykładowca teologii moralnej, ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk wykładowca teologii biblijnej, ks. dr hab. Sławomir Zieliński wykładowca teologii fundamentalnej oraz ks. dr Teofil Siudy wykładowca teologii dogmatycznej.
Promotorami nowych magistrów byli:
-    ks. prof. dr hab. Jan Związek
-    ks. dr hab. Marian Duda
-    ks. dr hab. Sławomir Zieliński
-    ks. dr Włodzimierz Cyran
-    ks. dr Jan Koclęga
-    ks. dr Remigiusz Lota
-    ks. dr Dariusz Nowak
-    ks. dr Marian Szymonik
Nad sprawnym i rzetelnym przebiegiem całego egzaminu absolutoryjnego czuwał ks. Marcin Święch – prefekt studiów naszego seminarium.
Żywimy głęboką nadzieję, że wielu z naszych braci diakonów w przyszłości odważy się podjąć trud dalszego kształcenia i poszerzania swej wiedzy, a co za tym idzie zdobywania kolejnych tytułów naukowych. 
Pozostaje nam, jako wspólnocie seminaryjnej, otaczać nowych magistrów modlitwą i wsparciem zawsze, gdy tylko będą tego potrzebować.