Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Człowiek to przedziwna istota. Zdolny jest do tworzenia niesamowitego piękna i czynienia wielkiego dobra. Człowiek to osoba zdolna do współpracy z Bogiem.
Tego właśnie uczymy się w seminarium – towarzyszenia Chrystusowi w Jego dziele zbawienia. Jednak, aby nie ustać na tej wymagającej drodze, potrzebny jest nam czas nowego zachwycenia się Bogiem Trójjedynym. Okazję do tego stanowią rekolekcje wielkopostne.

W tym roku prowadził je w naszym seminarium o. Marek Grzelczak OP - przeor klasztoru Dominikanów w Gidlach. Zgromadzenie zakonne św. Dominika ma charakter kaznodziejski. Miało to swój wydźwięk w konferencjach ojca Marka, który w swoich kazaniach i konferencjach wzywał nas do odnowienia i pogłębienia modlitwy oraz osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.


Rekolekcje to szczególny czas działania Pana Boga. To On wybiera sobie drogę do serca człowieka, którą najpewniej do niego trafi. Jestem głęboko przekonany, że w tym czasie każdy kleryk miał okazję, by jeszcze bardziej „otworzyć drzwi” kołaczącemu Bogu.