Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 24. – 29. września nasza wspólnota przeżywała rekolekcje wprowadzające w kolejny rok formacji seminaryjnej. Poprowadził je dla nas ks. Marek Pieńkowski, dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, wcześniej wieloletni ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W tym świętym czasie wielkiej modlitwy i wyciszenia, poprzez Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i liczne konferencje mogliśmy kontemplować tajemnice powołania chrześcijańskiego, a pogłębiona praktyka Lectio Divina ukazała nam ogrom bogactwa Słowa Bożego. Szczególnie ważnym momentem rekolekcji był Sakrament Pokuty i Pojednania, w którym mogliśmy dostąpić Bożego Miłosierdzia. Wierzymy, że owoce tych rekolekcji będą wzrastać w naszych sercach i pomogą z nowymi siłami iść w kolejny rok formacji ku Chrystusowemu Kapłaństwu.