Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tym razem dzień skupienia prowadził dla nas ks. bp. Jan Wątroba. Dwa główne tematy omawiane przez to: relacja kapłana wobec Boga i wobec ludzi.

Relacja kapłan-Bóg musi opierać się na wierze św. Piotra, mądrości św. Pawła, i miłości św. Jana. Tymi wzorami powinni kierować się: młody kleryk czy mniej lub bardziej doświadczony kapłan. Ta relacja z Bogiem, ewangeliczna relacja Ojciec-syn opiera się na przebaczeniu. Bóg jest gotów wybaczać człowiekowi wszystko i zjednać go z sobą. Te posługę jednania złożył Chrystus w ręce kapłanów i to oni mają prowadzić ludzi do pojednania z Bogiem i z braćmi. Przede wszystkim jednak sami we wspólnocie sakramentu kapłaństwa winni być przykładem jedności, zgody i wzajemnej pomocy w trudnościach.

            Drugi wątek o którym mówił ksiądz biskup to relacja kapłana do ludzi. Niebezpieczeństwem przed którym nas przestrzegał jest niewłaściwy stosunek do innych, szczególnie do kobiet z którymi źle zbudowana znajomość, może nie tylko przeszkadzać, ale także niszczyć posługę kapłana. Oczywiście nie jest to zamknięcie na relacje księdza z innymi ludzi zwłaszcza kobietami. Jednak musi on być zawsze świadomy i odpowiedzialny za znajomości jakie podejmuje, oraz zawsze pamiętać, że kapłan najpierw ma się kierować naśladowaniem Chrystusa. Ten zawsze będąc otoczony uczniami i kobietami, każdego traktował z należytą i właściwą miłością.