Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

            27.02.2010r. odbyło się sympozjum na temat: Kapłan – świadek miłości, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – Oddział w Częstochowie oraz nasze seminarium.

            Uroczystej Mszy św. przed rozpoczęciem sympozjum przewodniczył bp Jan Wątroba, który w swej homilii podkreślał, że bardzo istotne w posłudze kapłańskiej jest dawanie świadectwa.
            Następnie w auli seminaryjnej, prelegenci zaprezentowali przygotowane tematy. O. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB mówił o kapłaństwie w Starym i Nowym Testamencie. Przedstawił funkcje pełnione przez kapłanów starotestamentalnych oraz kapłanów, którzy „przedłużają dzieło Chrystusa”.

            Kapłaństwo w dziełach Ojców Kościoła, zaprezentował ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz z KUL-u. W swoim wystąpieniu odwoływał się m.in. do św. Augustyna, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Ambrożego.

            Ostatnim prelegentem był bp prof. dr hab. Andrzej Czaja – biskup opolski. Mówił on o tożsamości kapłańskiej, której nie można realizować według własnej wizji. Kapłan musi być wierny Chrystusowi. Wtedy jego posługa przyniesie dobre owoce.

            Sympozjum to było kolejnym potwierdzeniem tego, że nauka i wiara idą ze sobą w parze (są, jak dwa skrzydła, na których człowiek wznosi się do Boga). Uczestnicząc w nim, mogliśmy ubogacić się duchowo oraz intelektualnie, gdyż kapłan musi odznaczać się nie tylko głęboką pobożnością, która wypływa z miłości do Chrystusa, lecz także mądrością.

Prośmy Ducha Świętego, aby nie szczędził nam daru mądrości.

 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę…