Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów


Jak co roku w naszym seminarium w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w dniu 7 października odbyła się inauguracja roku akademickiego. Złożona ona była z trzech części. Pierwszą część stanowiła uroczysta Msza święta, którą koncelebrowało 29 kapłanów, wśród których byli m.in. zaproszeni księża goście, rektorzy wyższych seminariów duchownych z innych diecezji w Polsce, księża profesorowie – wykładowcy naszego seminarium pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Ksiądz arcybiskup w homilii podkreślił zasadniczą rolę formacji alumnów w przygotowaniu do kapłaństwa. Tkwi ona w teologii uprawianej na kolanach, w Kościele, na modlitwie, w zasłuchaniu się w Bożym Słowie nie tylko podczas wykładów, ale przede wszystkim w Kościele na prywatnej modlitwie – spotkaniu z Panem Jezusem w Eucharystii.
Druga część miała miejsce w auli im. Jana Pawła II naszego seminarium. Odbyła się tam immatrykulacja alumnów I roku.  Ksiądz Arcybiskup wręczył   21 alumnom indeksy akademickie. Nowicjusze złożyli ślubowanie. Pięciu z pośród nich pochodzi z poza granic naszej archidiecezji. Rok pierwszy jest rokiem propedeutycznym, gdzie nacisk jest położony na stronę duchową w przygotowaniu do formacji kapłańskiej.
Następnie wykład wygłosił ks. dr Kazimierz Gawron – wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji,  na temat: „Zagadnienia eklezjologiczne w programie duszpasterskim Konferencji Episkopatu Francji na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem formacji do kapłaństwa”.
Ksiądz doktor w swoim wykładzie inauguracyjnym podkreślił rolę Kościoła we współczesnym świecie opierającą się na właściwym odczytywaniu znaków czasu w dobie postępującego procesu laicyzacji społeczeństwa.
Do jednych ze znaków czasu w trzecim tysiącleciu ksiądz rektor Gawron zaliczył migrację ludności. Co raz intensywniejsze przemieszczanie się ludzkości wymaga stałego duszpasterstwa w myśl słów Jezusa wyrażonych w modlitwie arcykapłańskiej – „Aby byli jedno” (por. J 17, 21).
Została podkreślona również antyklerykalna rola środków masowego przekazu w stosunku do kapłanów i Kościoła nie tylko we Francji, czego przykładem jest też Polska. Jedność Kościoła winna opierać się  i wyrażać w modlitwie wspólnotowej kapłanów, kleryków i ludzi świeckich. Postępująca fala laicyzacji społeczeństwa jest zagrożeniem dla Kościoła – zagrożeniem przed którym nie wolno nam klerykom, kapłanom uciekać, lecz za pomocą różnych środków duszpasterskich doprowadzić do jedności.
Drugą część zakończył tradycyjny śpiew hymnu „Gaudeamus igitur”. Vivat Academia, vivant professores!
Na koniec wszyscy goście udali się na wspólny posiłek.
Rok akademicki 2010/2011 w naszym seminarium oficjalnie już się rozpoczął. Teraz czekamy na jego owoce…