Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 11-13 listopada odbyły się dni skupienia w naszym seminarium, w których udział wzięło 10 uczestników w wieku gimnazjalnym i licealnym z Archidiecezji Częstochowskiej. Rekolekcje rozpoczęły się nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, następnie odbyła się akademia patriotyczna z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, przygotowana przez kleryków. Wieczorem rekolektanci uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, a także w czuwaniu nocnym na Jasnej Górze, które zakończyło się mszą św. pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka.

W ciągu drugiego dnia odbyły się konferencje z Ojcem Duchownym, adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkania z alumnami nt życia seminaryjnego połączone ze zwiedzaniem budynku. O godzinie 17.30 wraz z całą wspólnotą przełożonych, profesorów i alumnów pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka i biskupów pomocniczych Antoniego Długosza i Jana Wątroby powitaliśmy relikwie Serca św. Jana Marii Vianney’a. Następnie odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego i wszyscy razem z kapłanami, siostrami zakonnymi i mieszkańcami Częstochowy udali się w procesji na Jasną Górę i uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i w czuwaniu całonocnym w naszym kościele seminaryjnym.

Trzeciego dnia odbyła się Msza św. na pożegnanie relikwii św. Proboszcza z Ars. Następnie rekolektanci wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami grup i ruchów działających w seminarium. Dni skupienia zakończyła konferencja Ojca Duchownego.