Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 27 listopada br. w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyło się sympozjum katechetyczne na temat: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną w kościele seminaryjnym. Przewodniczył jej Abiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu poświęcania Cudownych Medalików związanych z objawieniami św. Katarzyny Laboure.

Prelegentami podczas sympozjum byli ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr hab. Jan Kochel, ks. dr Włodzimierz Cyran, bp prof. dr hab. Antoni Długosz .Wykładowcy wskazywali na znaczenie Słowa Bożego w różnych aspektach życia: lectio divina, katechezy itp.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i nasze Seminarium.


Wykłady i prelekcje odbywały się w seminaryjnej auli.