Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dn. 16 lutego br. odbył się egzamin magisterski księży diakonów naszego seminarium. Rozpoczął się on o godz. 9 wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Do egzaminu podeszło czternastu diakonów, wszyscy ukończyli go z pozytywnym wynikiem. Egzaminowani otrzymywali pytania z różnych dziedzin teologii, jak biblistyka, czy teologia fundamentalna. Skład komisji egzaminacyjnej przedstawiał się następująco: przewodniczący ks. dr. hab. W. Zyzak – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. rektor dr. Andrzej Przybylski, ks. dr. hab. S. Włodarczyk, ks. dr. hab. S. Zieliński, ks. dr. Teofil Siudy, ks dr. Paweł Sobuś, ks. pref. dr. Marcin Święch oraz ksiądz będący promotorem egzaminowanego. Aby pełnoprawnie korzystać z tytułu magistra księża diakoni muszą jeszcze poczekać na akceptację prac naukowych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.