Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2011/2012 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:
• Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora WSD ACz o przyjęcie do WSD ACz
• Własnoręcznie napisany życiorys
• Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum lub technikum; dyplom ukończenia katechizacji (jeśli nie ma oceny na świadectwie)
• Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania)
• Opinie o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych
• Cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym)

Egzamin wstępny:
• 10 lipca br., sobota, godz. 10.00 w gmachu Seminarium (WSD ACz).
• 3 września br., sobota, godz. 10.00 w gmachu Seminarium (WSD ACz).

Kryteria rekrutacji:
• Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)
• Test pisemny z wiedzy religijnej w zakresie szkoły średniej: Pismo św., dogmatyka, teologia moralna i historia Kościoła
• Rozmowa kwalifikacyjna

Zalecana literatura przygotowawcza:
• M. Rusecki, (red.) Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992
• Katechizm Kościoła Katolickiego
• Dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II - (ogólna znajomość)