Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2011/2012 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:
• Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora WSD ACz o przyjęcie do WSD ACz
• Własnoręcznie napisany życiorys
• Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum lub technikum; dyplom ukończenia katechizacji (jeśli nie ma oceny na świadectwie)
• Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania)
• Opinie o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych
• Cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym)

Egzamin wstępny:
• 10 lipca br., sobota, godz. 10.00 w gmachu Seminarium (WSD ACz).
• 3 września br., sobota, godz. 10.00 w gmachu Seminarium (WSD ACz).

Kryteria rekrutacji:
• Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)
• Test pisemny z wiedzy religijnej w zakresie szkoły średniej: Pismo św., dogmatyka, teologia moralna i historia Kościoła
• Rozmowa kwalifikacyjna

Zalecana literatura przygotowawcza:
• M. Rusecki, (red.) Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992
• Katechizm Kościoła Katolickiego
• Dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II - (ogólna znajomość)