Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2011/2012 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:
• Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora WSD ACz o przyjęcie do WSD ACz
• Własnoręcznie napisany życiorys
• Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum lub technikum; dyplom ukończenia katechizacji (jeśli nie ma oceny na świadectwie)
• Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania)
• Opinie o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych
• Cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym)

Egzamin wstępny:
• 10 lipca br., sobota, godz. 10.00 w gmachu Seminarium (WSD ACz).
• 3 września br., sobota, godz. 10.00 w gmachu Seminarium (WSD ACz).

Kryteria rekrutacji:
• Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)
• Test pisemny z wiedzy religijnej w zakresie szkoły średniej: Pismo św., dogmatyka, teologia moralna i historia Kościoła
• Rozmowa kwalifikacyjna

Zalecana literatura przygotowawcza:
• M. Rusecki, (red.) Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992
• Katechizm Kościoła Katolickiego
• Dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II - (ogólna znajomość)