Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Nie ma chyba wśród nas osoby, która nie stanęła (i stale nie staje) w obliczu trudnych wyborów... - dlatego nieocenionym wprost darem Kościoła jest dla nas wstawiennictwo świętych patronów - szczególnie tych, którzy w swoim ziemskim życiu doświadczali problemów - zwłaszcza tak nam bliskich. Ważne jest także, by - wzywając wstawiennictwa świętych - stale pogłębiać wiedzę na temat ich życia i brać z nich przykład. Dlatego trzeci dzień grudnia zgromadził w seminaryjnym kościele, a później - w auli naszego seminarium, tak wielu katechetów świeckich i zakonnych, alumnów, diakonów i kapłanów - na czele z Arcybiskupem Stanisławem i księżmi z Wydziału Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. A wzorem, wokół którego krążyły nasze rozważania jest "Święty Maksymilian Maria Kolbe - patron trudnych wyborów" (jak informuje nas tytuł sympozjum katechetycznego).

Po uroczystej Eucharystii uczestnicy wzięli udział w wykładach.

"Za (...) heroicznym wyborem [Maksymiliana] szły tysiączne wybory, dokonywane w życiu młodzieńczym, zakonnym i kapłańskim, misjonarskim i redaktorskim (...), za które to wybory zyskał imię Szaleńca Niepokalanej." - mówił we wstępie Ksiądz Arcybiskup dr Stanisław Nowak.

Ważnymi gośćmi byli Ojcowie Franciszkanie Konwentualni: mgr lic. Stanisław Piętka i dr Mirosław Adaszkiewicz, którzy mówili nam kolejno o: "Śladach na ziemi - modlitwie i czynie Świętego Maksymiliana" oraz o jego "Maryjności". Ks. mgr lic. Krzysztof Jeziorowski (asystent kościelny Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Częstochowskiej) uświadamiał słuchaczom "Aktualność Rycerstwa Niepokalanej we współczesnych realiach", a ks. dr Andrzej Przybylski (rektor WSD), po naświetleniu "Trudności wychowawczych na katechezie", podał "Źródła i propozycje ich przezwyciężenia".

Sympozjum zakończyło się wczesnym popołudniem. Wspólnota seminaryjna dziękuje wykładowcom za przybliżenie postaci Ojca Maksymiliana i przełożenie świadectwa jego życia, na życie codzienne każdego z nas. Ojcze trudnych wyborów - módl się za nami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

kl. Tomasz Podlewski