Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Na szlaku najważniejszych punktów strategicznych naszej archidiecezji, nie sposób pominąć „centrum informowania”, jakim jest z pewnością redakcja znanej wszystkim dobrze „Niedzieli”. I tak oto propedeutyczni szeregowcy zameldowali się w niej 12 stycznia, odwiedzając między innymi dział korekty, w której poprawiane są teksty artykułów; pracownię grafików odpowiedzialnych za „obrabianie” zdjęć oraz zastępcę redaktora naczelnego – p. Lidię Dudkiewicz.

Stwierdzić można, że dla ludzi, którzy pracują w „Niedzieli”, jest ona czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Jest ich pasją, częścią życia oraz zrealizowaniem idei nowej ewangelizacji. Podczas krótkiego filmu mogliśmy poznać historię „Niedzieli”, która powstała w 1926 r. z inicjatywy ówczesnego ordynariusza diecezji częstochowskiej, biskupa Teodora Kubiny. Pierwszym redaktorem naczelnym został ks. Wojciech Mondry, a sama gazeta stała się częścią życia duchowego tamtejszych pokoleń.

Fot.: kl. Dariusz Masztalerski

 

W czasie II wojny światowej  wydawanie tygodnika zostało zakazane. W latach 1945 - 1953 „Niedziela” zaczęła ukazywać się ponownie, a jej nowym redaktorem naczelnym został  ks. dr Antoni Marchewka, po czym objął stanowisko „dowodzenia” ks. dr Marian Rzeszowski. Sprzeciw gazety wobec władzy komunistycznej, a także próba ateizacji społeczeństwa, spowodowały coraz większą cenzurę tekstów, aż w konsekwencji doprowadziły do jej ponownego zamknięcia, aż do czerwca 1981 r., kiedy to powróciła pod redakcją ks. dr. Ireneusza Skubisia, który tę zaszczytną funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Na mocy dekretu gen. Jaruzelskiego, związanego z wprowadzeniem na terenie naszego kraju (ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) stanu wojennego, od dnia 13 grudnia 1981 r., publikacja „Niedzieli” przestała być możliwa – do 21 marca 1982 r.

Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim ludziom, którzy mimo silnej laicyzacji społeczeństwa oraz prób ograniczenia katolickich mediów w przestrzeni publicznej (między innymi poprzez niewydawanie im koncesji) – nie zważając na trudności, przyczyniają się do głoszenia nauki Chrystusa w katolickim tygodniu „Niedziela” oraz innych chrześcijańskich środkach masowego przekazu.

kl. Łukasz Ciesielski