Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Z dniem 1 października 2012 r. alumni Wyższego Seminarium Duchownego stają się prawnie studentami jednolitych studiów magisterskich na specjalności kapłańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ze wszystkimi prawami i obowiązkami studenta Uniwersytetu” – głosi nowe porozumienie, podpisane w Krakowie, 6 czerwca 2012 roku, między UPJP II a WSD Archidiecezji Częstochowskiej.

Seminarium, posiadające osobowość prawną, zachowuje wynikającą z niej odrębność organizacyjną i formacyjną, będzie też dalej kierować się swoim własnym statutem. Natomiast w zakresie formacji intelektualnej alumni seminarium już od pierwszego roku stają się studentami Uniwersytetu. Będą posługiwać się legitymacjami i indeksami wydawanymi przez UPJPII w Krakowie i realizować program studiów obowiązujący w tymże Uniwersytecie. Dotąd alumni związani byli z papieską uczelnią na mocy współpracy naukowej, a oficjalnie studentami Uniwersytetu stawali się dopiero na VI roku studiów.

W nowym porozumieniu Uniwersytet zobowiązał się również, że w „możliwie najbliższej przyszłości opracuje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę nauczycieli akademickich dla prowadzenia zajęć w Seminarium”. Na podstawie podobnych umów i porozumień z uczelniami katolickimi i Wydziałami Teologicznymi działa w Polsce większość Wyższych Seminariów Duchownych.  

W imieniu krakowskiej uczelni teologicznej porozumienie podpisali: Ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII, rektor Uniwersytetu i Ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek prof. UPJPII– dziekan Wydziału Teologicznego. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej reprezentowali Ks. dr Andrzej Przybylski – rektor seminarium oraz prefekci: ks. dr Marcin Święch i ks. dr Adam Fogelman.