Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach od 25 czerwca do 2 lipca diakoni naszego seminarium wraz z Księdzem Rektorem i Ojcami Duchownymi przebywali w Rzymie. Głównym celem pielgrzymki była uroczystość nadania paliusza Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu.

Wyjazd stał się doskonałą okazją do poznania i głębszego doświadczenia Kościoła. Pielgrzymi odwiedzili główne bazyliki Rzym, zwiedzili katakumby św. Kaliksta, gdzie uczestniczyli również we wspólnej Eucharystii, a także najważniejsze zabytki Wiecznego Miasta. Centralnymi wydarzeniami były spotkania i modlitwa z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Reprezentacja naszego seminarium wzięła udział w środowej audiencji generalnej, w dniu 27 czerwca br. Nasza grupa została przedstawiona Ojcu Świętemu, jako jedna z grup pielgrzymich obecnych na audiencji.

W czwartek, 28 czerwca modliliśmy się przy grobie bł. Jana Pawła II. Mszy świętej przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Najważniejszym dniem naszego pobytu była uroczystość św. Piotra i Pawła. Tuż przed Eucharystią Benedykt XVI nałożył nowym metropolitom paliusze. Wśród nich był oczywiście nasz Ksiądz Arcybiskup. Z wielkim przeżyciem uczestniczyliśmy w Mszy świętej odprawianej przez Ojca Świętego. Po południu złożyliśmy wizytę Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi w jego rzymskim miejscu zamieszkania – w Instytucie Polskim.

Zobacz galerię zdjęć z wyjazdu naszej seminaryjnej delegacji do Rzymu

W sobotę, 30 czerwca na zaproszenie Ks. Tomasza Kubiczka zwiedzaliśmy siedzibę Roty Rzymskiej. Specjalnego błogosławieństwa dla naszej wspólnoty seminaryjnej udzielił dziekan Roty Ks. Abp Antoni Stankiewicz. Tego dnia, o godz. 11.30 odbyła się specjalna audiencja dla nowych metropolitów i ich gości w auli Pawła VI. Naszemu metropolicie, w bezpośrednim, krótkim spotkaniu z Ojcem Świętym towarzyszyli Ks. Prałat Ryszard Selejdak – pracownik Kongregacji Edukacji Katolickiej i Ks. Andrzej Przybylski – rektor naszego seminarium. Ksiądz Rektor przekazał Ojcu Świętemu serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie od całej wspólnoty seminaryjnej. Pokazał też Ojcu Świętemu grupę naszych diakonów obecnych na spotkaniu. Ojciec Święty wyciągniętą dłonią pozdrowił naszą seminaryjną reprezentację.

Miejscem naszego zamieszkania podczas pobytu w Rzymie był ośrodek „Sursum Corda” prowadzony przez O. Konrada Hejmo i Siostry Antoninki. Przez kilka dni razem z nami mieszkali alumni Krakowskiego Seminarium z Ks. Bpem Grzegorzem Rysiem.

Pielgrzymka do Rzymu była możliwa dzięki wielu życzliwym osobom. Pragniemy podziękować Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi za wszelką pomoc i troskę o nas podczas pobytu w Rzymie. Dziękujemy wspaniałym siostrom Antoninkom, naszemu dzielnemu i mądremu przewodnikowi po Rzymie – Ks. dr. Łukaszowi Laskowskiemu. Niezastąpioną pomoc i życzliwość okazał naszej grupie Ks. Tomasz Kubiczek – to dzięki niemu mogliśmy być tyle razy tak blisko Ojca Świętego. Dziękujemy też bardzo gorąco proboszczom z rodzinnych parafii diakonów, którzy finansowo wsparli nasz wyjazd.

Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim Kościele, którym my jesteśmy.

Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD