Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przypominamy, że przy naszym seminarium duchownym działa Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Jest to już grupa licząca ponad sto osób z kilkunastu parafii naszej archidiecezji. Nasi Przyjaciele towarzyszą w formacji alumnów do kapłaństwa przede wszystkim swoją stałą modlitwą, a niekiedy nawet swoim cierpieniem. Pomagają nam również, na miarę swoich możliwości, w utrzymaniu seminaryjnych budynków i prowadzeniu działalności dydaktycznej i formacyjnej.

Dobrych Przyjaciół nigdy nie jest za wiele. Każdego więc, kto chciałby systematycznie towarzyszyć i wspierać dzieła podejmowane przez nasze Seminarium serdecznie zapraszamy do grona naszych Przyjaciół.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: Wspólnota Przyjaciół WSD Archidiecezji Częstochowskiej, 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41.

Więcej informacji w zakładce: Wspólnota Przyjaciół WSD