Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

- W Kościele Chrystusa nie ma bezrobocia i amnestii wobec łaski – tymi słowami abp Wacław Depo wzywał do aktywności w nadchodzącym Roku Wiary wszystkich uczestników inauguracji roku akademickiego w naszym seminarium.

Pasterz naszej diecezji przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjnym. W koncelebrze znaleźli się seminaryjni przełożeni oraz profesorowie. Abp Depo wyraził swoją radość z udziału w tym wydarzeniu, które przeżywał po raz pierwszy z tutejszą wspólnotą WSD. 

Metropolita przytoczył słowa bł. Jana Pawła II, które mówią o roli seminarium w budowaniu duchowego wizerunku całej diecezji. - Jeżeli diecezja osiąga swoją tożsamość i dojrzałość, to wyraża się to w seminarium. Podkreślił przy tym za Papieżem, że bliskość Jasnej Góry stanowi o znakomitym usytuowaniu naszego seminarium – jest to swoiste „genius loci”. To dlatego, jak podkreślił bł. Jan Paweł II: „tutaj w szkole Maryi mają wzrastać kapłani na miarę XXI w.” - Obecność Bogarodzicy w sanktuarium jasnogórskim, w cieniu którego znajduje się seminarium, stanowi zobowiązanie do pogłębionej formacji. Być w seminarium to czerpać z wiary i jedności Kościoła, z jedności z papieżem, biskupem i przełożonymi – powiedział abp Depo.

Druga część inauguracji odbyła się w auli Jana Pawła II. Chór seminaryjny rozpoczął ją śpiewem Gaude Mater Polonia. Rektor WSD, ks. dr Andrzej Przybylski, w swoim przemówieniu inauguracyjnym ogłosił rozpoczęcie nowego roku akademickiego oraz Roku Wiary w naszym seminarium. Słowo do zgromadzonych wypowiedział również Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie, ks. prof. Wojciech Zyzak. Od tego roku na mocy specjalnej umowy alumni naszego seminarium na wszystkich rocznikach stali się pełnoprawnymi studentami krakowskiego uniwersytetu.

Po przemówieniu dziekana alumnów, dk. Pawła Wróbla, ks. dr Marcin Święch, prefekt studiów, dokonał immatrykulacji alumnów I roku. Złożyli oni ślubowanie i otrzymali indeksy z rąk ks. Arcybiskupa, ks. Rektora oraz ks. Dziekana. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Teofil Siudy. Omówił on zagadnienie recepcji myśli soborowej w kulcie maryjnym w Polsce. Na zakończenie abp Depo dokonał podsumowania, zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański i pobłogosławił uczestników inauguracji. 

Zwieńczeniem uroczystości był obiad w refektarzu seminaryjnym.


Zobacz galerię zdjęć


kl. Jacek Kijas