Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

O możliwym i wskazanym wpływie muzyki liturgicznej na życie człowieka wierzącego traktuje nowa publikacja wykładowcy liturgiki w naszym seminarium, ks. dr. Pawła Maciaszka.

Publikacja nosi znamienny tytuł: „Naznaczyć życie muzyką liturgiczną. Rozmowy o roli muzyki w różnych wyznaniach chrześcijańskich”. - Interesujący jest sam pomysł. Autor, przeprowadzając rozmowy z przedstawicielami katolicyzmu, luteranizmu, anglikanizmu i prawosławia starał się ukazać, jaką rolę spełnia muzyka zarówno w liturgii, jak i w życiu wiernych należących do tych wyznań. Zebrane wypowiedzi stanowią cenny przyczynek do refleksji nad muzyką liturgiczną w głównych wyznaniach chrześcijańskich – w taki sposób w treść nowości wydawniczej wprowadza czytelnika ks. prof. dr hab. Andrzej Zając z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Rozmówcami ks. Maciaszka są: ks. prał. Marco Frisina z diecezji rzymskiej – przewodniczący Diecezjalnej Komisji Sztuki Sakralnej, kompozytor i dyrygent, odpowiedzialny za muzyczną stronę uroczystości religijnych w Rzymie i Watykanie; ks. Emil Kałuża – prezbiter archidiecezji częstochowskiej, organista podczas studiów w Wyższym Seminarium Duchownym; autor pracy magisterskiej o funkcjach i zadaniach organisty w posoborowym nauczaniu Kościoła; ks. Adam Glajcar – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie; Katharine Dienes-Williams – organistka w katedrze anglikańskiej w Guilford, pierwsza kobieta przyjęta do Stowarzyszenia Organistów Katedralnych; ks. Michał Niegierewicz – proboszcz prawosławnej parafii soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce.

Dwie pierwsze rozmowy z katolickimi prezbiterami dotyczą głębszego zrozumienia kierunku odnowy muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Ks. Glajcar opowiada o związku pieśni śpiewanych na nabożeństwach z codziennym życiem chrześcijan. Ks. Maciaszek w rozmowie z K. Dienes-Williams pyta o kryteria poprawnego dobierania repertuaru do sprawowania kultu Bożego. Z kolei mitrat M. Niegierewicz prezentuje piękno muzyki cerkiewnej oraz wskazuje na to, w jaki sposób czerpać z niej nie tylko piękno zewnętrzne, ale i duchowe.

Jaki cel przyświecał autorowi niniejszej publikacji? Ks. Maciaszek odpowiada na to pytanie w następujący sposób. - Trud przeprowadzenia rozmów składających się na treść publikacji wynika z potrzeby wskazania, że zagadnienie muzyki liturgicznej należy zgłębiać. Nie wolno bowiem nie korzystać z darów Bożych, a ona do takich należy. Ponadto szkoda, aby chrześcijanie uczestniczący w modlitewnym życiu Kościoła nie czerpali ze źródła łaski, która ma moc zmieniać ich samych ich sposób przeżywania na taki, aby stanowiło ono odkrywanie prawdy o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26-27).

Polecając tę publikację, warto jeszcze w kilku słowach wspomnieć o jej autorze. Rekomendację ks. Maciaszkowi wystawia ks. dr Zenon Kołodziejczak z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Autor zamieszczonych wywiadów jest nie tylko wykształconym teologiem-liturgistą, lecz także doświadczonym animatorem liturgii. Uczestniczył od najmłodszych lat w przygotowaniu liturgii w rodzimej parafii, pełniąc funkcję ministranta, lektora, ceremoniarza i kantora. Zdobył nadto doświadczenie i formację w ruchu oazowym Światło-Życie w Krościenku, w którym założyciel Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, wykorzystując kompetencje liturgistów i muzyków kościelnych, priorytetowe miejsce poświęcał odpowiedniemu przygotowaniu liturgii, zwłaszcza związanych z nią integralnie śpiewów.

Osoby zainteresowane tematyką liturgii i muzyki liturgicznej zapraszamy do kontaktu z ks. dr. Pawłem Maciaszkiem. Podajemy jego adres e-mailowy: kspmaciaszek@poczta.onet.pl

Poniżej po prawej stronie można zobaczyć okładkę książki.


Czytaj też: Książka o liturgii, która jednoczy człowieka z Bogiemkl.  Jacek Kijas