Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

- Jeśli swoich spraw będę szukał u Boga, to na pewno znajdę – powiedział abp Wacław Depo w kazaniu podczas Mszy św. na rozpoczęcie sympozjów: teologicznego i katechetycznego. Obydwa odbyły się w sobotę (1 XII) w naszym seminarium.

Mszy świętej rozpoczynającej spotkania przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Służby Zdrowia i Ludzi Chorych. Celebrans przekazał zebranym pozdrowienia od Ojca Świętego (z którym spotkał się kilka dni wcześniej) i w Jego imieniu zachęcił, byśmy nie tylko czytali teksty Soboru Watykańskiego II, ale przeżywali na nowo atmosferę tego wydarzenia. Po Eucharystii rozpoczęła się „część naukowa”.

W Roku Wiary oraz w czasach pilnej potrzeby krzewienia patriotyzmu, organizatorzy sympozjum katechetycznego (Referat Katechetyczny Częstochowskiej Kurii Metropolitalnej) nie bez powodu poświęcili swoje spotkanie osobie ks. Piotra Skargi, w temacie wskazując na niego jako na „obrońcę wiary i miłości Ojczyzny”. Po powitaniu gości przez ks. dr. Andrzeja Przybylskiego (Rektora WSD), rys biograficzny ks. Piotra Skargi przedstawił ks. dr Jacek Kapuściński (dyrektor Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej). Patriotycznym aspektem nauczania Jezuity zajął się ks. dr Robert Strus z Zamościa, a o „Skardze – obrońcy wiary” mówił o. prof. Stanisław Ziemiański SJ z Krakowa. „Jak wychować współczesną młodzież do miłości Kościoła i Ojczyzny”, tłumaczył zebranym ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia. Przemówienie kończące sympozjum skierował do uczestników ks. mgr lic. Marian Szczerba (kierownik Referatu Katechetycznego). Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa historyczna pt. „XVI-wieczni jezuici: ks. Jakub Wujek i ks. Piotr Skarga”, przygotowana przez wspomnianego wyżej ks. dra Jacka Kapuścińskiego i ks. mgr. Bogdana Blajera, dyrektora Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej.

Podczas sympozjum teologicznego poświęconego Soborowi Watykańskiemu II (z okazji 50. rocznicy jego rozpoczęcia) uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami omówionymi w czterech konstytucjach soborowych. Abp Zygmunt Zimowski omówił temat wizji Kościoła i powołania człowieka w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium Hierarcha wskazał na niedostateczną wciąż znajomość dokumentów soborowych, nawet wśród duchowieństwa. Wymownym tego przykładem była historia pewnego księdza, który odkrywał dokumenty soborowe, czytając je w ramach pokuty zadanej mu podczas spowiedzi.

W następnym wystąpieniu ks. dr hab.  Janusz Królikowski omówił relację między Objawieniem a posłuszeństwem wierze w świetle Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum. Na maryjny wymiar Kościoła, o którym traktuje Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, wskazał ks. dr Teofil Siudy. Kierunek zmian w liturgii posoborowej  przedstawił o. dr Piotr Polek OSPPE. Ks. dr Jerzy Bielecki naświetlił z kolei wymiary odpowiedzialności Kościoła za wychowanie młodego pokolenia w świetle soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis.

O dostrzeżonej podczas soboru roli mediów mówił podczas sympozjum abp Wacław Depo. Punktem wyjścia jego rozważań był Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica. – Ten sobór był przełomem dla upowszechnienia mediów jako narzędzia do głoszenia Słowa Bożego. Choć wiadomo, że środki społecznego przekazu nie zawsze są w rękach ludzi odpowiedzialnych. Z tym się wiąże polityka i duże pieniądze. W takim układzie Kościół nie ma szans, bo nie dysponuje odpowiednimi środkami, takimi jak potężne korporacje. Ale mamy coś lepszego – naszym największym atutem są oddani sprawie ludzie. I choć przed nami ciężka praca, to Sobór Watykański II pokazał nam, jaką ścieżką powinniśmy pójść – stwierdził metropolita, który jest zarazem przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, działającej przy Konferencji Episkopatu Polski.

Poza wymiarem intelektualnym jednym z bogactw uczestnictwa w sesji poświęconej Soborowi Watykańskiemu II była możliwość dostąpienia odpustu zupełnego. Na mocy dekretu, wydanego przez Penitencjarię Apostolską, każdy wierny, który w Roku Wiary weźmie udział w przynajmniej trzech wykładach poświęconych soborowi, ma prawo uzyskać wspomniany odpust.

Organizatorem sesji poświęconej Soborowi Watykańskiemu II w naszym seminarium był częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego.


kl. Tomasz Podlewski/kl. Jacek Kijas/Radio Fiat